Servicios y unidades Medicina Intensiva Presentació

Medicina Intensiva

La Unitat de Cures Intensives (UCI) és un servei hospitalari que atén pacients greus o potencialment greus, que són monitorats i tractats adequadament per aconseguir l’índex més baix possible de mortalitat i morbiditat.

Els metges intensivistes són especialistes, amb cinc anys de formació MIR, que atenen pacients malalts extremadament greus, greus i fins i tot amb patologies intermèdies per evitar que es transformin en greus. La majoria dels pacients atesos a l’UCI procedeixen del Servei d’Urgències de l’Hospital o arriben directament amb ambulància; la resta prové de la planta d’hospitalització a causa de la mala evolució de la malaltia, o bé d’una sala d’operacions a causa d’una intervenció quirúrgica complexa o complicada.

Es tracta d’un servei no finalista, de manera que quan els pacients milloren del seu procés i superen la fase de gravetat són enviats als especialistes corresponents (metges cardiòlegs, neuròlegs, internistes, pneumòlegs, cirurgians...), que seguiran el seu procés patològic a l’àrea d’hospitalització i, posteriorment, a Consultes Externes.

Les malalties més habituals dins dels processos greus són les següents: infeccions en qualsevol de les seves formes (pneumònies, peritonitis, xoc sèptic i meningitis), infart de miocardi, infart cerebral, insuficiència respiratòria greu, implantació de marcapassos i aturades cardíaques. Encara que la majoria dels pacients sol ingressar a causa de la patologia d’un sol òrgan, sol produir-se una fallada en d’altres, per la qual cosa el pacient acaba sent tractat globalment.

Per atendre els pacients que ingressen a l’UCI, els professionals requereixen controlar tècniques específiques, com ara la ventilació mecànica, l’hemodiafiltració, les traqueostomies, el control de la nutrició parenteral, la nutrició enteral, els ecocardiogrames, etc.

Per poder dur a terme la tasca assistencial, el Servei disposa d’una infraestructura adequada, com els monitors, que controlen la freqüència cardíaca i la respiratòria, la tensió arterial, el pols, etc., amb un sistema central d’arítmies que unifica tots els aparells durant les 24 hores del dia. L’equip d’infermeria de la unitat està permanentment al costat dels pacients monitorats i s’ocupa també de controlar els respiradors, les màquines de diàlisi, les bombes d’infusió, etc.

Un percentatge significatiu dels pacients ingressats a l’UCI té les defenses baixes, per la qual cosa és freqüent aïllar-los amb mesures específiques per evitar la transmissió d’infeccions creuades entre els pacients. Això implica que tant els treballadors com els familiars dels afectats utilitzin una vestimenta especial per a les cures i les visites.

Hi ha uns requeriments de medicació, higiene, cures d’infermeria, visites del metge o implantació de tècniques programades als pacients que de vegades poden establir canvis o ajusts en els horaris de visita programats.

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 202 133
  • Fax: 871 202 359
  • Horari d'atenció:

    Horari per a assumptes administratius: feiners, de 8.00 a 15.00 Horari de visites: de 8.30 a 9.00, de 13.00 a 14.00 i de 19.00 a 23.00 Horaris d’informació a familiars: feiners, de 13.00 a 14.00; caps de setmana i festius, 20.00Cartera de serveis