Pacients i visitants Drets i obligacions

Drets i obligacions

Totes les persones usuàries de l’Hospital Son Llàtzer (i també els familiars i els acompanyants) estan assistides per drets, però també han de respectar una sèrie de deures i obligacions mentre s’estiguin al centre.

Els deures i les obligacions estan detallats en la Llei autonòmica 5/2003, de 4 d’abril, de salut, resumits a continuació. Si voleu consultar el text íntegre, podeu fer-ho a la pàgina web de l’Hospital (www.hsll.es) o sol•licitar-lo a la Unitat d’Atenció a l’Usuari.Menú

Drets fonamentals amunt

Totes les persones tenen dret a rebre atenció sanitària integral i a ser ateses sense discriminació per raons socials, econòmiques, d’edat, sexe, raça, ideologia o religió.

Es posaran a disposició del pacient tots els recursos tècnics i humans, d’acord amb la seva malaltia i amb les possibilitats del centre. També s’intentarà que els tràmits administratius no en retardin l’assistència ni l’ingrés.

Totes les persones tenen dret que es respecti la seva personalitat i a ser tractades amb correcció i dignitat pel personal del centre sanitari. S’ha de respectar també la seva intimitat personal i les seves conviccions religioses i filosòfiques fins on ho permetin les disposicions medicolegals vigents.

Totes les persones tenen dret a accedir als canals de comunicació de la direcció del centre sanitari, a través dels quals poden informar-se sobre el funcionament d’aquest. També poden fer-li arribar suggeriments, queixes i reclamacions relacionats amb els serveis rebuts o amb l’estada al centre, perquè siguin estudiats i contestats.


Dret a la informació amunt

El titular principal del dret a la informació és el pacient, tot i que també poden ser informats els familiars o les persones legalment responsables, sempre que el pacient ho autoritzi de manera expressa o tàcita.

El pacient té dret a rebre informació sobre els recursos sanitaris del seu àmbit territorial i, amb relació al seu hospital, rebre informació sobre:

  • els serveis i els prestacions que ofereix
  • la normativa interna
  • el nombre de professionals que l’atenen
  • les vies per obtenir informació complementària

També té dret a rebre informació específica i personal sobre el motiu de l’assistència i sobre els riscs derivats del procés o del tractament i sobre el mètode, el risc i la finalitat en cas que sigui inclòs en una investigació o un estudi científic.

El pacient té dret a rebre informació completa i continuada, verbal i/o escrita i en terminologia comprensible sobre el seu procés, inclosos el diagnòstic, el pronòstic i les opcions de tractament.

El moment, el lloc i la privacitat de l’atenció han de ser els adequats per mantenir la confidencialitat de tota la infor¬mació relacionada amb el procés i l’estada hospita¬lària, llevat que hi hagi algun impediment legal.

El pacient té dret a rebre un informe sobre el procés assistencial, el qual configurarà la història clínica juntament amb les proves complementàries. També té dret a rebre l’informe d’alta, tant si s’ha curat, si ha millorat o si ha demanat l’alta voluntària

Igualment té dret a accedir a la seva documentació clínica i que li facilitin les còpies dels documents, dels informes o de les dades.


Dret a l'autonomia amunt

El pacient ingressat té dret a mantenir la seva relació amb familiars i amics i a tenir comunicació amb l'exterior, sempre que el seu estat ho permeti.

Una vegada informat convenientment, el pacient té dret a prendre lliurement totes les decisions amb què accepti o refusi qualsevol tipus d’intervenció o teràpia, excepte quan tengui limitada la capacitat per discernir o quan hi hagi risc per a la salut pública o quan el pacient estigui inconscient o incapacitat.

A manifestar per escrit el seu consentiment en els casos d’intervenció quirúrgica, de procediments diagnòstics invasius i, en general, quan hi hagi un risc que impliqui la pèrdua de consciència. També té dret a revocar per escrit aquest consentiment en qualsevol moment.

A rebre o a refusar ajuda espiritual o moral.

A manifestar per escrit les voluntats anticipades (testament vital). Aquest document recull les instruccions que caldrà tenir en compte quan el pacient es trobi en una situació que no li permeti comunicar-les personalment.

A demanar l’alta voluntària, fins i tot en contra de l’opinió dels professionals que l’estan tractant. Per això, ha de signar un document amb què s’eximeixi de responsabilitat els profes¬sionals i el centre a partir d’aquest moment, sense que això signifiqui que renuncia a ser tractat amb teràpies alternatives.

A que no es facin experiments o assaigs clínics relacionats amb la seva salut sense estar-ne informat i sense que hi hagi donat consentiment.


Drets i obligacions amunt

Totes les persones tenen el deure i la responsabilitat de tenir cura de la seva pròpia salut, especialment quan se’n poden derivar riscs i prejudicis per a la salut d’altres persones.

També haurà de cooperar amb l’equip sanitari que l’atengui per facilitar tant com sigui possible la recuperació de la salut.

Té l’obligació de facilitar de manera lleial i vertadera totes les dades sobre el seu estat físic que siguin necessàries per al procés assistencial.

Haurà d'utilitzar adequadament les ins¬tal•lacions i el material per mantenir-ne les condi¬cions d’habitabilitat, higiene i seguretat ade¬quades.

Té el deure de col•laborar en el compliment de les normes específiques de l’Hospital i contribuir a la bona convivència amb la resta de persones usuàries de l’Hospital.

En el tracte amb el personal de l’Hospital, amb altres pacients i amb els seus acompanyants, el pacient ha de ser correcte i ha de respectar-ne sempre el dret a la intimitat i al repòs.

Si el pacient no accepta alguna actuació sanitària i/o tractament o si vol demanar l’alta voluntària, té l’obligació de signar el document pertinent.

També és responsable de l’ús adequat dels recursos, de les prestacions i dels drets, d’acord amb les seves necessitats de salut ofertes pel sistema sanitari, per tal de garantir l’accés a totes les persones a l’atenció sanitària en condicions d’igualtat efectiva.


Información de interès amunt


Durante su estancia en el Hospital, solicitamos su colaboración para mantener un ambiente adecuado.

Evitau renous innecessaris i intentau moderar el volum de la veu. Manteniu el telèfon mòbil en silenci per evitar molèsties.

Emprau les sales d’espera i evitau deambular pels passadissos.

Seguiu les indicacions del personal hospitalari, al qual podeu comunicar qualsevol problema relacionat amb les instal•lacions o l’organització.

Respectau les normes de convivència. Recordau que s’ha de fer valer el dret al descans sobre l’ús de televisors, telèfons mòbils i aparells de ràdio.

Recordau que, per facilitar la recuperació dels pacients ingressats, la companyia està estrictament limitada a dues persones per pacient.

Els infants menors de dotze anys no poden accedir a les zones d’hospitalització, excepte casos especials autoritzats per els responsables de la Unitat.

Convé que no dugueu joies, doblers o objectes de valor. Si no podeu donar-los a algun familiar, sol•licitau al personal d’infermeria que avisi el Servei de Seguretat, que s’encarregarà de posar en marxa el circuit de custòdia d’objectes de valor.

Per complir la Llei 4/2005, sobre drogodependències i altres addiccions, a l’Hospital Son Llàtzer està prohibit fumar. Respectau aquesta prohibició si sou fumador/a i, en qualsevol cas, exigiu que es compleixi.