Actualidad Noticias
Reportatge

La sala de lactància, un espai per compartir el camí de la criança

Son Llàtzer desarrolla un programa de formación dirigido a las familias de su área
09 de maig de 2011
L’Hospital Son Llàtzer ha creat un espai, integrat a la Unitat d’Hospitalització, anomenat “sala de lactància” i destinat a les dones de la seva àrea d’influència. La filosofia d’aquest espai és tornar a la cultura de la criança en grup.

Tradicionalment, les dones podien compartir la criança dels fills amb el grup familiar o amb amigues que estaven en la mateixa situació. Avui dia, el nucli familiar és més petit i a vegades les dones es troben totes soles davant les dificultats dels primers dies amb el nadó, tot i que tenen el suport de la parella, que cada vegada més té un paper més actiu en la cura dels infants. Aquestes circumstàncies socials i vitals han fet que l’equip d’Hospitalització Obstètrica de Son Llàtzer hagi dissenyat i posat en servei un programa d’atenció a les famílies amb nadons.

Aquest programa, que s’aplica en sessions informatives diàries a la sala de lactància, ofereix pautes d’alimentació del nadó i coneixements bàsics de puericultura, i també informa la parella sobre els tràmits administratius que ha de fer els primers dies de vida de l’infant. L’objectiu és clar: donar seguretat i suport a les parelles en l’experiència de ser pares.

A la sala de lactància, el personal d’infermeria també fa el control de manera ambulatòria dels infants que tenen un pes límit i necessiten més observació. Tambés’hi ha habilitat un servei d’atenció telefònica al qual les mares poden accedir des de casa seva si els sorgeix cap dubte.

La sala de lactància està gestionada per l’equip d’infermeria mateix; per tant, tots els integrants són referents en el programa de formació i ajuden els pares a establir els plans de treball depenent de les habilitats que necessitin treballar més. Joana Prieto, coordinadora de la Unitat de Ginecologia i Obstetrícia, explica així la seva feina: “Unes vegades feim educació i unes altres escoltam… i sempre acompanyam”.

Prieto assegura que es tracta d’un espai amb la mateixa accessibilitat que l’atenció hospitalària però amb la dinàmica de l’atenció primària, on les dones poden resoldre dubtes i treballar les seves capacitats com a mares.

La sala de lactància es va posar en servei el mes de gener de 2010 gràcies a la col·laboració econòmica de la Conselleria de Salut i Consum, tot i que només funciona de manera regular des de l’octubre amb el suport de l’Hospital. Aquest projecte ha estat desenvolupat per l’equip d’Hospitalització Obstètrica —infermeres i auxiliars— amb l’ajuda del Servei de Pediatria.

L’equip d’infermeria responsable del programa i de la creació de la sala de lactància assenyala que s’ha aconseguit un espai molt agradable, on és molt fàcil que els professionals estableixin relacions de proximitat amb els pares i els ajudin a assolir els objectius respecte a la criança dels fills.

Les usuàries de la sala de lactància se senten satisfetes amb aquest espai i diuen que els dóna tranquil·litat i seguretat saber que poden acudir a un lloc on el personal està disposat a ajudar-les i a resoldre’ls els dubtes. Hem d’assenyalar que la sala funciona de les 8.00 a les 15.00 hores, i també alguns horabaixes en cas de necessitat. Des del mes d’octubre fins ara s’hi han fet 320 assistències a mares amb nadons.

Prieto assegura que no hi ha un perfil de dona usuària d’aquest servei: “La maternitat genera molts dubtes. No només acudeixen a nosaltres dones que tenen el primer fill, sinó també d’altres que ja tenien infants però que volen aprendre a criar el nouvingut d’una manera més afectiva, amb més proxi mi tat i contacte físic. Tampoc no es dóna un augment o una disminució d’ús del servei depenent de la cultura a la qual pertanyin els pares. En el cas de les dones marroquines —que, per cert, demostren una gran habilitat per alletar els fills— hi hem posat uns separadors. No se senten còmodes donant el pit en grup; per tant, necessiten un espai d’intimitat”, afegeix Joana Prieto, que assegura que en general les dones que van a la sala de lactància ho fan per una necessitat de suport i de seguretat.

El més habitual és que les dones acudeixin a la sala devers quinze dies, però moltes vegades en poden fer ús fins a trenta o més gràcies a la filosofia de l’Hospital de prolongar l’alletament natural tant com si gui possi bl e. Després, si una dona necessita suport, pot demanar-ne al seu centre d’atenció primària.

Invertir en maternitat és fer-ho en societat

Invertir esforços en la maternitat significa educar persones més afectives, més segures i amb possibilitats de conviure millor en la societat. Joana Prieto explica que generacions anteriors havien utilitzat models de criança amb què no es creava un vincle tan estret entre mare i fill, i s’ha demostrat que aquesta desconnexió emocional pot haver generat alguns problemes emocionals en la societat actual.

Avui dia, el model que es vol promoure —a causa dels beneficis que proporciona— és el de la sobredosi d’afecte, no en el sentit d’atenció constant, sinó d’afecte, de proximitat i de contacte físic. I això és vàlid tant per a les mares com per als pares, ja que els homes cada vegada més adopten un paper actiu en la criança dels fills. “Hem topat pares d’altres cultures i amb altres models de criança que també estan fent passos perquè la maternitat sigui una experiència compartida”, explica Prieto.

La sala  està gestionada per l’equip d’infermeria

Atenció telefònica: 871 202 030