Comunicación Comunicats de premsa

L’Hospital Son Llàtzer disposa d’un sistema d’energia que redueix el consum elèctric i l’emissió de CO2 a l’atmosfera

S’hi utilitza un sistema de trigeneració per produir electricitat i generar aire fred i calent
28/12/2012 COM
Operaris de Sampol

Operaris de Sampol

L’Hospital Son Llàtzer disposa d’un sistema que permet reduir el consum d’energia elèctrica i les emissions de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera. Aquesta tecnologia, més eficient i sostenible que l’anterior, està basada en el sistema de trigeneració per produir electricitat, a partir de la qual es genera l’energia necessària per a l’aire condicionat i l’aigua calenta.  

Aquest sistema de trigeneració permet que l’Hospital mateix pugui produir una part important de l’energia que consumeix, concretament el 50 % de l’energia calorífica i el 40 % de la frigorífica. La resta de les necessitats són cobertes per mitjà d’un sistema de suport format per calderes de combustió i refredadores. Amb el sistema anterior, l’energia elèctrica que es necessitava per produir fred i calor era subministrada íntegrament per la xarxa elèctrica de Mallorca.

L’aplicació d’aquesta tecnologia permet a Son Llàtzer reduir gairebé un 55 % el consum d’energia elèctrica, ja que l’aire fred es produeix a partir d’una màquina d’absorció i de quatre refredadores condensades per aigua. Aquest sistema també aconsegueix disminuir en 6.804 tones l’any el volum d’emissions de CO2 a l’atmosfera.

El cost de la instal·lació és assumit per l’empresa Sampol, guanyadora del concurs públic, i a la qual l’Hospital pagarà durant dotze anys una quantitat anual que representa el cost del sistema de calefacció i refrigeració i una quota de manteniment. Passat aquest període, l’Hospital serà el propietari de la instal·lació. En resum: pel mateix cost d’electricitat i gas natural amb què fins ara es generaven l’aire i l’aigua calents i l’aire condicionat, Son Llàtzer manté una instal·lació i un sistema d’alta eficiència energètica i, a més, menys contaminant per al medi ambient.

“El cost de tot el projecte és de més de vuit-cents mil euros per any, durant dotze anys. Aquesta despesa inclou la nova instal·lació per produir i subministrar aire i aigua calents i aire fred, i també el manteniment i l’explotació del servei”, explica Pablo González, cap de Manteniment del Hospital Son Llàtzer.

Gràcies a la posada en marxa d’aquest sistema més eficient, l’Hospital Son Llàtzer ha obtingut enguany la certificació energètica B en matèria d’edificis, una exigència derivada de la Directiva europea 2002/91/CE.

Per un altre costat, l’Hospital Son Llàtzer va començar l’any passat a aplicar un conjunt de mesures d’estalvi energètic, com ara el canvi de llums i la instal·lació de detectors de presència i de temporitzadors.

També va renovar una gran part de l’enllumenat intern substituint les bombetes incandescents per llums de díodes electroluminescents (LED), que permeten un consum baix sense perdre lluminositat; de fet, consumeixen un 70 % menys d’energia i per això són més eficients i respectuosos amb el medi ambient.

De moment s’han col·locat els nous llums a les zones comunes de l’Hospital, a les plantes 0 i 3 i al pàrquing, i per a 2013 està previst fer-ho a les plantes 1 i 2. També s’han instal·lat detectors de presència als lavabos i als vestidors del personal, de tal manera que els llums estan encesos només quan algú fa ús d’aquests espais.

Per una altra banda, gràcies als nous temporitzadors els llums de les escales d’emergència només funcionen quan s’activen, i ho fan durant un temps predeterminat, de dos a tres minuts. Es calcula que, amb l’aplicació d’aquestes mesures i d’altres, l’any 2012 l’Hospital ha reduït el consum d’energia uns 205.000 kW, la qual cosa suposarà un estalvi de trenta-un mil euros l’any.