Servicios y unidades Neurologia Presentació

Neurologia

La neurologia és l’especialitat mèdica que estudia l’estructura, la funció i el desenvolupament del sistema nerviós (central, perifèric i autònom) i muscular en estat normal i patològic, i que utilitza totes les tècniques clíniques i instrumentals al seu abast per al diagnòstic i per al tractament dels pacients.

Era una especialitat prou desconeguda, però en les dues darreres dècades ha rebut l’impuls de les neurociències i amb això s’ha beneficiat del desenvolupament de noves tècniques d’estudi del sistema nerviós i de nous tractaments per a malalties que abans s’abandonaven. També ha adquirit rellevància social per la repercussió socioeconòmica i familiar que representen algunes patologies de gran prevalença, com ara l’ictus cerebral o les malalties degeneratives.

Els neuròlegs de l’Hospital Son Llàtzer desenvolupen la seva activitat a totes les àrees de l’assistència especialitzada: urgències, hospitalització, hospital de dia, consultes externes i gabinets d’exploracions funcionals. A més, l’equip compta amb dos facultatius neurofisiòlegs que treballen als gabinets.

La planta d’hospitalització de neurologia és la 4a B, on disposa d’una mitjana de setze llits i d’un equip d’infermeria especialitzat. El mes de gener de 2009, l’Hospital Son Llàtzer es va incorporar a la xarxa d’atenció a l’ictus agut creada pel Govern de les Illes Balears, i d’aleshores ençà compta amb guàrdies localitzades de neurologia i una unitat funcional d’ictus, integrada per dos llits per a ictus aguts a l’àrea de cures intermèdies de l’UCI i dues a la planta 4a d’hospitalització.

Ambulatòriament, es treballa amb consultes subespecialitzades, la qual cosa millora la capacitat dels facultatius per atendre determinades malalties i oferir una atenció més específica. A més de prestar atenció a les consultes generals, hi ha consultes específiques de cefalees i patologia vascular, epilèpsia i esclerosi múltiple, trastorns cognitius i del moviment (Parkinson i d’altres), sistema perifèric i toxina botulínica.

En els gabinets s’apliquen totes les tècniques complementàries de l’especialitat, com ara la neurosonologia, l’electroneurografia, l’electromiografia, els potencials evocats i l’electroencefalografia. També s’hi fan biòpsies de nervis i músculs.

El Servei de Neurologia manté una estreta relació amb l’atenció primària, ja que hi ha protocols de derivació per a les patologies més comunes i sistemes de contacte àgils entre facultatius a fi d’afavorir l’atenció conjunta als pacients.

El correu electrònic permet fer interconsultes en línia; també es disposa d’un telèfon per localitzar algun facultatiu en cas de consultes urgents. Així mateix, s’ha posat en servei un telèfon d’atenció als usuaris que fa la funció d’enllaç entre els pacients i els facultatius per resoldre aspectes puntuals sobre l’administració de la medicació i altres qüestions que afecten especialment les persones amb patologies cròniques.

A banda d’això, cal dir que l’any 2009 el Servei de Neurologia va aconseguir l’acreditació docent i el 2010 va arribar a l’Hospital Son Llàtzer el primer metge resident d’aquesta especialitat.

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 202 055
  • Horari d'atenció:

    de 9:00 a 12:00