Servicios y unidades Farmàcia Presentació

Farmàcia

El Servei de Farmàcia de Son Llàtzer té com a missió contribuir al procés assistencial promovent l’ús racional dels medicaments basant-se en l’evidència científica i considerant els criteris de seguretat, eficàcia i eficiència. L’equip de farmacèutics comparteix la responsabilitat amb la resta de l’equip assistencial pel que fa al resultat de la teràpia farmacològica dels pacients, en el context de l’anomenada “atenció farmacèutica”.

L’atenció farmacèutica integral i integrada es fonamenta en el fet que els pacients són l’eix de la pràctica assistencial en un continu assistencial amb la participació dels diferents nivells assistencials coordinats i integrats adequadament, i també es basa en la necessitat de crear serveis eficients que procurin una qualitat millor amb el cost menor i minimitzar el risc de cometre errors.

El Servei de Farmàcia proporciona atenció farmacèutica a tots els pacients del sector: als pacients hospitalitzats; als pacients ambulants —els que se sotmeten a una intervenció quirúrgica o a l’administració de medicaments que no requereixen hospitalització, sinó que es fan de manera ambulatòria a l’Hospital de Dia, a Cirurgia Major Ambulatòria, als gabinets d’exploracions funcionals, etc.—; als pacients externs —els que requereixen medicaments regulats pel programa Prosereme o per les diferents normes del Servei de Salut i que només poden ser dispensats pels serveis de farmàcia hospitalària—; als pacients crítics —els que romanen a les unitats d’urgències i cures intensives—, i als pacients de l’atenció primària, supervisats pels equips d’atenció primària del sector Migjorn.

Entre les activitats que desenvolupa el Servei de Farmàcia hi ha els diferents vessants de l’atenció farmacèutica, que inclouen la validació farmacèutica de totes les prescripcions mèdiques en tots els àmbits; la intervenció farmacèutica en els casos en què es requereixi; la dispensació de medicaments en els diferents processos assistencials; l’elaboració de medicaments amb posologies individualitzades per a determinades patologies (medicaments oncohematològics, nutricions parenterals, fórmules magistrals, col·liris estèrils, etc.); la conciliació dels tractaments dels diferents pacients en el moment de l’ingrés i en el de l’alta, i la informació sobre els medicaments, a requeriment tant dels pacients com dels professionals sanitaris que formen part de l’equip assistencial.

El Servei de Farmàcia adapta la seva cartera de serveis a les necessitats dels diferents serveis assistencials i dels pacients, perquè té el repte d’assolir la continuïtat dels tractaments en els diferents àmbits i fomentar el compliment terapèutic i l’educació dels pacients en la farmacoteràpia.

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 202 180 / 871 202 286
  • Email: farmacia@hsll.es
  • Horari d'atenció:

    de 8.00 a 15.00 h


Cartera de serveis