Servicios y unidades Epidemiologia Presentació

Epidemiologia

La Unitat d’Epidemiologia i Control d’Infeccions (UECI) s’ocupa de la vigilància activa dels problemes de salut intrahospitalaris —especialment d’etiologia infecciosa—, de la recomanació de mesures per controlar-los i eradicar-los i de declarar-los a la Conselleria de Salut i Consum.

El seu camp d’actuació es basa en la vigilància de les infeccions nosocomials o intrahospitalàries, la investigació de les infeccions endèmiques i epidèmiques, l’anàlisi del medi ambient inanimat, el disseny d’estudis epidemiològics i la promoció de la formació per a personal hospitalari en l’àmbit de la prevenció i el control de les infeccions.

Per a la vigilància de les infeccions treballa en estreta col·laboració amb diferents serveis hospitalaris (especialment el de Microbiologia), que, coordinats prèviament, aporten a la UECI la informació necessària per desenvolupar les seves activitats. També es manté en contacte amb els centres de l’atenció primària, que informen la UECI d’eventuals infeccions nosocomials, ja que no només s’adquireixen a l’Hospital, sinó que es poden manifestar quan els pacients n’han rebut l’alta.

Una vegada recollida la informació sobre una possible infecció intrahospitalària, s’analitza i es proposen recomanacions diverses, que es presenten als serveis implicats a fi que prenguin les mesures necessàries per controlar la infecció.

La UECI es dedica també a investigar la situació endèmica i epidèmica de l’Hospital Son Llàtzer, a establir les corbes d’expectatives per als diferents processos infecciosos i a elaborar protocols per actuar en cas de situacions epidèmiques. Disposa d’un sistema informatitzat d’alerta precoç que li permet estar al corrent de l’ingrés de qualsevol pacient que en el passat hagi estat hospitalitzat a Son Llàtzer i que hagi presentat alguna malaltia infecciosa per microorganismes multiresistents.

Els integrants de la UECI desenvolupen així mateix una important funció en l’àmbit del medi ambient inanimat, ja que protocol·litzen les activitats de neteja i desinfecció, que tenen una estreta relació amb les infeccions nosocomials i poden donar lloc a brots epidèmics. Per completar el coneixement integral de la situació clinicoepidemiològica de l’Hospital, elabora estudis epidemiològics propis o participa en els d’altres centres hospitalaris.

Per a la UECI és important sensibilitzar el personal sanitari en matèria de prevenció i control de les infeccions, per la qual cosa periòdicament promou activitats de formació continuada relacionades amb la higiene, l’aïllament de pacients infectats, les actuacions en situacions de risc, etc.

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 202 090 / 871 202 386
  • Horari d'atenció:

    només en hores concertades