Servicios y unidades Anatomia Patològica Presentació

Anatomia Patològica

L’anatomia patològica és una especialitat diagnòstica que té com a objectiu primordial el diagnòstic de biòpsies, peces quirúrgiques, citologies i autòpsies. A més, aporta informació per al pronòstic de malalties i les decisions terapèutiques.

La finalitat del Servei d’Anatomia Patològica és oferir als pacients un diagnòstic de qualitat, ràpid i eficaç de les malalties i amb el qual altres especialitats mèdiques puguin establir les pautes terapèutiques adequades. En el camp de la prevenció de diversos tipus de càncer, també és essencial la tasca d’aquesta especialitat, perquè s’hi valoren les citologies ginecològiques en els tumors de l’úter i les puncions amb agulla fina i les biòpsies en els casos de càncer de mama.

El diagnòstic anatomopatològic es duu a terme bàsicament per mitjà de la valoració microscòpica de les lesions en òrgans, teixits i cèl·lules i emetent informes macroscòpics i microscòpics de mostres de teixits, òrgans i cèl·lules remesos per altres serveis de l’Hospital, per centres de salut i per altres centres sanitaris. Per complementar i assegurar el diagnòstic s’utilitzen tècniques moleculars, d’immunohistoquímia, d’immunoflluorescència i d’histoquímia.

Els tipus de mostres que s’estudien en l’especialitat d’anatomia patològica són diverses i els processos que se segueixen per emetre els informes diagnòstics són variables, per la qual cosa s’estableixen quatre àrees: biòpsies (biòpsies, peces quirúrgiques i intraoperatòries), citologies (general, ginecològica i punció-aspiració amb agulla fina), autòpsies i tècniques especials (histoquímia, immunohistoquímia, molecular).

Amb la tecnologia disponible s’ha assolit un alt grau d’automatització del laboratori, sobretot en el processament de les mostres citològiques utilitzant la citologia en el medi líquid (ThinPrep®). Hi ha divuit tècniques d’histoquímia i immunofluorescència, i per a les tècniques d’immunohistoquímia es treballa amb seixanta-dos anticossos —dirigits principalment a diagnosticar processos tumorals—, entre els quals destaquen els necessaris per determinar el càncer de còlon familiar per mitjà de proteïnes dels gens reparadors de l’ADN i el càncer de mama per mitjà de l’HercepTest®. Així mateix, es duu a terme la determinació de diversos gens per mitjà de tècniques de PCR.

Anatomia Patològica disposa d’un gabinet de punció-aspiració amb agulla fina de masses palpables capaç de treballar diàriament de manera continuada i que, en cas de consultes urgents, permet emetre diagnòstics ràpidament. El Servei d’Anatomia Patològica col·labora amb altres serveis (Radiologia, Broncoscòpia, Ecoendoscòpia) en la punció-aspiració de masses no palpables.

El Servei d’Anatomia Patològica està integrat per cinc patòlegs —amb dedicació preferentment assistencial i que participen en diferents comissions i sessions generals de l’Hospital—, set tècnics, dos citotècnics i dos administratius.

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 202 000 (ext. 1349)
  • Horari d'atenció:

    de 9:00 a 12:00


Cartera de serveis