Servicios y unidades Psiquiatria Presentació

Psiquiatria

La psiquiatria és la branca de la medicina que té per objecte l’estudi, el diagnòstic, el tractament i la prevenció de les malalties mentals i de determinats trastorns de la personalitat i de la conducta. També tracta d’evitar certes variants psíquiques anormals i de posar-hi remei.

La psicologia clínica i de la salut és la disciplina o el camp d’especialització de la psicologia que aplica els principis, les tècniques i els coneixements científics desenvolupats per aquesta per tal d’avaluar, diagnosticar, explicar, tractar, modificar i prevenir les anomalies o els trastorns mentals o qualsevol altre comportament rellevant per als processos de la salut i la malaltia en els diferents i variats contextos en què aquests es puguin donar.

El Servei de Psiquiatria de l’Hospital Son Llàtzer es va posar en funcionament quan es va inaugurar el centre, el gener de 2002, que va integrar la psiquiatria i la psicologia clínica com una especialitat més de la seva cartera de serveis. Amb això es varen complir la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, i el Decret 99/2002, de 19 de juliol, d’ordenació de l’atenció a la salut mental a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 91/2002, de 30 de juliol). Aquesta normativa regula la substitució dels hospitals psiquiàtrics per unitats psiquiàtriques en hospitals generals per a l’ingrés dels pacients que ho necessitin a causa de la seva malaltia mental, i també la priorització de l’atenció a la salut mental de les persones a l’entorn comunitari i la potenciació de la rehabilitació i la inserció laboral i social de les persones que pateixen els trastorns mentals més greus.

D’aleshores ençà, el Servei de Psiquiatria de Son Llàtzer s’ha convertit en una referència en l’àmbit de la salut mental per als sectors 3 i 4 de l’Àrea de Salut de Mallorca, i col·labora en l’eradicació de l’estigma associat als trastorns mentals perquè siguin vistos com a processos de malaltia normalitzats i integrats, i no excloents.

El Servei de Psiquiatria consta de diverses unitats integrades per equips multidisciplinaris. A més dels psiquiatres i dels psicòlegs clínics, altres professionals —terapeutes ocupacionals, treballadors socials, diplomats universitaris en infermeria (molts d’aquests especialistes en salut mental), auxiliars d’infermeria, monitors i personal administratiu— desenvolupen un important paper en el funcionament diari del Servei. Aquest integra diferents àrees, que inclouen la Unitat d’Hospitalització Breu, amb 24 llits; l’Hospital de Dia, amb 12 places per torn (matí i horabaixa); dues unitats de salut mental ambulatòria; l’Equip de Seguiment Assertiu Comunitari (ESAC); Urgències Psiquiàtriques; Interconsultes Hospitalàries; Psiquiatria d’Enllaç, i Atenció Infantojuvenil.

Cal destacar també els programes de coordinació que s’estableixen amb altres dispositius de salut mental, tant de sectorials (Unitat Comunitària de Rehabilitació [UCR]), com de suprasectorials o autonòmics (Unitat de Trastorn de la Conducta Alimentària [UTCA], Hospitalització Infantojuvenil, Unitat de Subaguts, unitats d’estada mitjana i llarga i el Psicogeriàtric), a més de la coordinació amb l’atenció primària, la xarxa de drogodependències, els serveis socials i els de justícia.

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 202 332
  • Fax: 871 202 354
  • Horari d'atenció:

    de 9:00 a 12:00


Cartera de serveis