Servicios y unidades Urgències Presentació

Urgències

Els serveis d’urgències hospitalàries representen una de les solucions immediates a les variades demandes dels pacients. Perquè l’atenció sigui correcta i de qualitat, se n’ha d’encarregar personal sanitari específic i qualificat especialment per fer-ho, amb dedicació plena i amb accés a la tecnologia adequada.

El Servei d’Urgències de l’Hospital Son Llàtzer està preparat per donar resposta a la necessitat d’atenció urgent als pacients durant les 24 hores del dia. La seva finalitat principal és l’estabilització, el diagnòstic i el tractament dels pacients.

Atès que l’atenció urgent hospitalària és una assistència a demanda i, per tant, no programable i imprevisible, s’han creat sistemes individualitzats de selecció o prioritat d’atenció depenent de la gravetat de cada pacient, amb l’objectiu d’aconseguir una qualitat assistencial òptima.

Quan un usuari arriba al Servei d’Urgències, després de facilitar les seves dades passa a Triatge, on el personal d’infermeria s’encarrega de la recepció, l’acolliment i la classificació dels pacients. Aleshores, depenent d’aquesta classificació, s’estableix la prioritat assistencial i les característiques de l’atenció sanitària que cadascú requereix.

El Servei d’Urgències de Son Llàtzer disposa d’una plantilla fixa pròpia, la qual cosa permet mantenir una unitat de criteri en el diagnòstic i el tractament de les patologies. Els metges d’urgències tenen un perfil específic que els capacita per tractar la major part dels pacients de manera integral i dinàmica, tot i que utilitzen altres especialistes com a consultors. Aquest fet ha suposat establir acords assistencials amb la resta de les especialitats a fi de sistematitzar els criteris d’ingrés i de derivació a Consultes Externes i de consensuar els protocols d’actuació conjunta.

Per al procés de diagnòstic i tractament inicial dels pacients, el Servei d’Urgències disposa de les tecnologies més modernes i d’espais físics adequats, on es dóna la resposta assistencial adequada a cada cas, amb eficàcia i respecte a la intimitat dels pacients.

En els darrers anys, els serveis d’urgències han començat a acomplir un paper preponderant en el desenvolupament d’alternatives a l’ingrés hospitalari tradicional. Així doncs, el Servei d’Urgències de Son Llàtzer disposa d’una unitat d’observació, una unitat d’estada curta, una unitat de dolor toràcic i una unitat de semicrítics. Tot això suposa una millora en la capacitat resolutiva i en l’eficiència de l’atenció prestada.

L’estructura física de Servei és la següent:
Admissió d’Urgències
Lloc destinat a recollir les dades administratives dels pacients i a gestionar-ne les altes i els ingressos procedents de l’Àrea d’Urgències.
Triatge d’Infermeria
Recepció, acolliment i classificació dels pacients.
Consulta Mèdica
És el lloc destinat a l’atenció dels pacients que, pel motiu de la seva consulta, patologia o estat físic, no requereixin processos diagnosticoterapèutics susceptibles d’aplicar-se a la Zona d Boxes i a la Zona d’Observació. Disposa de quatre consultes.
Sala d’RCP
Està dotada amb dues lliteres assistides.
Zona de Boxes d’Exploració
És el lloc destinat a atendre els pacients que, pel del motiu de la seva consulta, patologia o estat físic, requereixin processos diagnòstics que suposin una estada a l’Àrea d’Urgències. El nombre total de boxes és de catorze:

  • Set boxes d’exploració destinats a patologia mèdica.
  • Un box específic per a la valoració d’urgències d’oftalmologia i d’otorinolaringologia.
  • Tres boxes —inclosa una sala de guixos— per a la valoració de les urgències traumatològiques.
  • Un box destinat als pacients agitats.
  • Una sala de cures.
  • Un box d’aïllament, amb sistema de pressió negativa per a l’atenció de pacients infecciosos.

Zona de cures bàsiques: zones B i C
Està destinada als pacients ubicats inicialment a la Zona de Boxes que estan pendents de proves complementàries. Permet el drenatge i la rotació ràpida de pacients a la zona de boxes. En total disposa de set llits + set butaques.
Unitat d’Estada Curta
Permet l’assistència d’urgències més enllà de les tradicionals tres o quatre hores, amb la qual cosa aconsegueix disposar de temps addicional que permet definir millor el diagnòstic i així eviti els errors mèdics i els ingressos inadequats. Disposa de 8 llits.
Unitat d’Observació
Disposa de divuit llits destinats a l’observació i el tractament de pacients sense patologia greu o a l’estada de pacients hemodinàmicament estables, pendents de l’ingrés hospitalari.
Unitat de Dolor Toràcic
És una unitat clínica la finalitat de la qual és el diagnòstic de la cardiopatia isquèmica aguda, per excloure-la o confirmar-la i fer-ne l’estratificació pronòstica. És una unitat multidisciplinària i funcional que implica professionals de diferents serveis i rangs. Disposa de dos llits.
Unitat de Semicrítics
És el lloc destinat a l’atenció de pacients que, pel motiu de la seva consulta, patologia o estat físic, són considerats com a crítics i per això requereixen mesures diagnòstiques o terapèutiques extraordinàries. Disposa de quatre llits.

L’Admissió d’Urgències depèn funcionalment i organitzativament del Servei d’Urgències. Les funcions específiques d’aquest departament i el perfil dels seus professionals, que estan en contacte directe amb els pacients, la converteixen en una unitat de suport organitzatiu i informatiu a la demanda d’atenció al Servei.

Pràcticament des que es va inaugurar, l’Hospital Son Llàtzer és un hospital docent, i el seu Servei d’Urgències participa activament en aquesta línia estratègica. Tot i que no disposa de metges especialistes en formació (MIR) propis ja que no existeix aquesta especialitat, col·labora en la formació dels MIR d’altres especialitats, tant hospitalàries com extrahospitalàries.

Els professionals que integren el Servei d’Urgències estan involucrats, en major o menor grau, en la millora de la qualitat, ja que si la qualitat tècnica de l’assistència és essencial, també ho són —i no en menor mesura— altres aspectes que influeixen en la percepció subjectiva dels pacients i dels seus familiars, com ara tenir la sensació d’estar en un entorn segur i organitzat on el tracte personal sigui adequat i comprovar que en cada moment del procés assistencial se n’ofereix informació.

Així mateix, és un element d’interès especial per al Servei crear una cultura de la seguretat clínica, en la qual tots els professionals estiguin constantment i activament conscienciats sobre el risc que es produeixin errors derivats de l’assistència, de l’abordatge sistèmic d’aquests per evitar aspectes punitius i de la necessitat de la notificació. Tot això permet aprendre dels errors que ocorren i implantar mesures i barreres per evitar que es repeteixin.


Dades de contacte
  • Telèfon: 871 202 080
  • Horari d'atenció:

    de 8.00 a 15.00