Servicios y unidades Pediatria Presentació

Pediatria

El Servei de Pediatria de l’Hospital Son Llàtzer està integrat dins l’àrea maternoinfantil. S’ocupa de prestar una atenció integral als infants durant el seu període evolutiu, que va des del naixement fins a l’adolescència. La seva filosofia assistencial és integrar les famílies en el procés de curació dels infants per tal de no separar-los dels seus progenitors, evitar-los dolor i ansietat durant els procediments, actualitzar al màxim els processos diagnòstics i terapèutics i mantenir interrelacions amb altres hospitals de les Illes Balears.

El Servei de Pediatria, format per vint metges especialistes i vuit de residents, treballa en diferents subespecialitats: neonatologia, urgències infantils, gastroenterologia, nefrologia, cardiologia, pneumologia, al·lèrgia, neurologia, hematologia, reumatologia, endocrinologia i malalties infeccioses. Els pediatres desenvolupen la seva activitat a la planta d’Hospitalització Pediàtrica, a Neonatologia, a Urgències Infantils, a la Unitat d’Observació d’Urgències, a n Consultes Externes i a l’Hospital de Dia.

L’àrea de neonatologia està preparada per assistir nounats prematurs o a terme que presenten alguna patologia en el moment del naixement. Té capacitat per a denou llits, sis dels quals es reserven per a cures intensives. Actualment, és possible tractar en aquesta unitat els problemes neonatals no quirúrgics a partir de la 28a setmana de gestació.

Pel que fa a la planta d’Hospitalització, hi ingressen infants de  menys de catorze anys amb patologies per a les quals es preveu —a causa de la gravetat o la complexitat que presenten— una estada de més de 24 hores. A l’Hospital de Dia es fan proves i s’administren tractaments que requereixen una estada de menys de sis hores. Es tracta d’evitar ingressos prolongats i canvis que afectin la vida dels infants.

La Unitat d’Observació d’Urgències és on ingressen els infants per als quals es preveu que l’observació i/o el tractament hospitalari seran de més de 4 hores i, probablement, de menys de 24 o 36.

El Servei de Pediatria està acreditat per a la formació de metges especialistes residents (MIR), la qual cosa implica més dinamisme en la protocol·lització de la patologia pediàtrica prevalent amb estàndards de qualitat de les diferents subespecialitats i unitats.

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 202 246
  • Horari d'atenció:

    de 9:00 a 12:00


Cartera de serveis